COVID INFO

COVID INFOWAŻNE INFORMACJE

Certyfikat EU Digital Covid jest obowiązkowy. Jest to elektroniczny dowód, że dana osoba:

  • Jest ozdrowieńcem (Certyfikat jest ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu).
  • otrzymała negatywny wynik testu na COVID-19 (w Polsce ważny 48h)
  • została zaszczepiona przeciwko COVID-19 (Certyfikat jest ważny przez rok od pełnego zaszczepienia lub dawki przypominającej)


Dodatkowo, w celu zwiększeniu komfortu i bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy zostaną przetestowani szybkim testem antygenowym. Testy są obowiązkowe, ale całkowicie darmowe i trwają dosłownie paręnaście minut. Pamiętaj jednak, aby przybyć do Spodka troszkę wcześniej! Test wykonujemy raz, przy wejściu na Spodek.

Możesz też samodzielnie wykonać test antygenowy (na przykład, jeśli przyjeżdżasz z innego miasta komunikacją zbiorową i nie możesz się wyizolować, jeśli wynik testu będzie pozytywny). Uznawane będą tylko testy wykonane przez certyfikowane laboratorium i wykonane maksymalnie na 24 godzin przed Twoim przyjazdem do Spodka (musi więc być wykonany najwcześniej w czwartek popołudniu/wieczorem). Musisz mieć ze sobą pisemną kopię potwierdzenia testu.

Oczywiście będziemy trzymać się wszystkich restrykcji sanitarnych, a nawet idziemy o krok dalej - wszyscy uczestnicy będą znajdować się w hali głównej, która standardowo może pomieścić ponad 10 000 osób. Będzie dużo przestrzeni osobistej, dopasujemy również przepływ powietrza i wentylację. Mocno rekomendujemy noszenie maseczek! Pamiętaj, aby ją założyć, gdy będziesz poruszać się po obiekcie.


COVID 19 - IMPORTANT INFORMATION

EU Digital Covid Certificate is mandatory. It is electronic proof that a given person:

  • has recovered from COVID-19 (UCC is valid from day 11 to day 180 after a positive test result).
  • has received a negative test result for COVID-19 (valid for 48h in Poland)
  • has been vaccinated against COVID-19 (a year from full vaccination or booster dose)

Additionally, to increase comfort and safety, all participants will be tested with a rapid antigen test. The tests are mandatory but free of charge and take only a few minutes. However, please make sure that you will arrive a few minutes earlier! You take a test only once, at your arrival.

You can take an antigen test on your own (for example, if you arrive from a different city with public transportation and you cannot isolate if tested positive), but unfortunately, you have to cover it on your own. It has to be done by a certified lab, and you can take such a test up to 24 hours before you arrive at Spodek (so it has to be done on Thursday afternoon or later). You will be asked to present a written copy of the test confirmation.

Of course, we will follow all sanitary restrictions and go even a step further – all participants will be located at the main hall, which can typically accommodate more than 10 000 people. You will have a lot of personal space, airflow and ventilation will be adjusted as well. We highly recommend wearing a mask! Please remember to wear it once you move around the venue.